O firmie

PRO SPORT jest firm? specjalizuj?c? si? w profesjonalnym szkoleniu tenisowym dzieci i m?odzie?y zarówno na poziomie rekreacyjnym jak i zawodowym. Firma istnieje na rynku us?ug tenisowych ju? od ponad 14 lat i przez ten czas zdo?a?a wyrobi? sobie bardzo dobr? opini? w?ród klientów, zdoby? ich zaufanie oraz zadowolenie.
W zwi?zku z prowadzon? dzia?alno?ci? firma organizuje wiele imprez tenisowych dla m?odych adeptów tenisa.
W ci?gu roku szkolnego rozgrywanych jest wiele turniejów a podczas wakacji organizujemy aktywny wypoczynek w formie obozów tenisowych po??czonych z innymi atrakcyjnymi formami aktywno?ci ruchowej.
PRO SPORT prowadzi nauk? i doskonalenie gry w tenisa, równie? dla doros?ych na ka?dym poziomie zaawansowania.
Firma specjalizuje si? tak?e w sprzeda?y wysokiej jako?ci sprz?tu i akcesoriów tenisowych firmy Babolat oraz w serwisie sprz?tu tenisowego.

 

Oferta wakacyjna 2008

WAKACJE 2016
Obozy tenisowo-sportowe

Zapoznaj si? z ofert? i do??cz do nas!
...


Więcej